Johdatus musiikintutkimukseen – kurssipalaute

Viimein on aikaa käydä kunnolla läpi Johdatus musiikintutkimukseen -kurssilta kerätty opiskelijapalaute. Laitan tähän palautteesta selkeimmin esiin nousseita asioita. Vastaajia oli 24, joista viisi musiikkitieteen opiskelijaa, yhdeksän sivuaineista ja loput musiikkikasvattajia. Laskin musiikkikasvatuksen sivuaineiset ja kaksoset jne. musiikkikasvattajien joukkoon, mikäli tällainen status oli lomakkeessa ilmoitettu. Kurssilaisista noin puolet siis vastasi kyselyyn, joka täytettiin viimeisellä luennolla.

Yleiskuva

Ensiksi pyydettiin luonnehtimaan kurssia valitsemalla sopivin viidestä portaasta näiden vastakohtien väliltä. Kuvassa on kaikkien vastaajien keskiarvot sekä keskihajonta.

Opiskelijoiden yleiskuva johdatuskurssista

Opiskelijoiden yleiskuva johdatuskurssista

Yleisesti ottaen kurssia pidettiin siis uusia näkökulmia tuovana ja loogisena kokonaisuutena, muuten vastaukset osuvat varsin lähelle keskitietä. kuten kuvasta näkyy, hajontaa on näissäkin vastauksissa reilusti, näkemykset menivät myös ristiin. Alla käyn läpi vielä palautetta osioittain.

Mikä hyvää, mikä huonoa?

Tämän yleisluonnehdinnan jälkeen lomakkeessa oli kuusi kysymystä, joissa pyydettiin ensin arvioimaan aihetta viisiportaisella asteikolla (erittäin hyvä – hyvä – siltä väliltä – huono – erittäin huono) ja sen jälkeen pyydettiin kommentteja aiheesta. Tämä avoin palaute on erityisen tärkeää ja onkin hyvä, että niin moni oli näihin vastannut ja antanut rakentavaa palautetta. Tässä ensin yleiskuvan saamiseksi keskiarvot arvosanoista. Näissä siis erittäin hyvä on pisteytetty viiden pisteen arvoiseksi ja erittäin huono yhden pisteen arvoiseksi.

Arvosanat osioittain

Arvosanat osioittain

Jokaisessa osiossa kivutaan juuri ja juuri tuon keskimmäisen, siltä väliltä -vaihtoehdon päälle. Parhaan arvosanan sai luentomateriaali, ensimmäiseksi kysytty yleisarvosana sai tyypillisimmin siltä väliltä -vastauksen. Käyn alla läpi nämä osiot ja niistä annetut kommentit.

Yleisarvosana ja sisältö

Yleiskommenteissa ja kommenteissa kurssin sisällöstä mainittiin, että kokonaisuus oli selkeä ja myös luennoitsijan asiantuntemusta kiiteltiin. Yleisarvosanakohdassa tuotiin usein esiin myös kurssilla eniten ketuttanut asia eli kurssin ajankohta maanantaiaamuisin. Jonkin verran moitittiin toisaalta kurssin yleisluontoisuutta ja ympäripyöreyttä, mutta joidenkin mielestä se oli myös liian tieteellinen.

Suoritustapa

Sinänsä luennot + kirjoitustehtävä koettiin onnistuneeksi muodoksi, eniten tässä herätti keskustelua kurssin periaate, että poissaolot korvataan pientehtävällä. Luulin, että periaate oli tehty vesiselväksi kurssin alussa, mutta silti etenkin alkusyksystä harjoittelussa olleille oli jostain tullut käsitys, että näitä tehtäviä ei tarvitsisi tehdä. Näitä tehtiinkin sitten vielä kurssin jälkeen, ja ymmärrettävästi tämä näkyi myös negatiivisena palautteena, tätä on tullut myös muita kanavia pitkin. Korvaustehtäviä pidettiin muuten hyvänä ideana, joskin eräs opiskleija oli sitä mieltä, että tehtävät olivat liian yleisiä ja lyhyitä.

Materiaali

Viimevuotisen palautteen perusteella päädyin laittamaan kalvot nettiin pdf-muodossa, koska silloin tuli palautetta siitä, että powerpoint-muotoisia tiedostoja eivät kaikki saa auki kotonaan. Tänä vuonna tuli sitten palautetta siitä, että powerpoint-muoto olisi parempi, koska silloin opiskelija voisi paremmin itse valita, missä muodossa ne tulostaa… Aion kuitenkin pitäytyä pdf-muodossa, koska teen nykyään kalvot Keynote-ohjelmalla enkä Powerpointilla, ja tuo paremman saatavuuden tarve menee paremman käytettävyyden edelle.

Ylipäänsä materiaalia pidettiin selkeänä ja luentokalvojen saatavuutta Optimasta hyvänä. Tähän kohtaan oli panostettu tänä vuonna varsin paljon, joten oli mukava nähdä, että se näkyi myös arvosanassa.

Luennot

Luentojen ajankohdasta tuli runsaasti palautetta. Siihen ei valitettavasti voi kovin paljoa vaikuttaa, sillä perus- ja aineopintojen kurssit on jo jonkin aikaa tehty tietyn lukujärjestyksen ja aikataulun mukaan. Näin on yritetty vähentää päällekkäisyyksiä ja mahdollistaa esim. perusopintojen suorittaminen ensimmäisen vuoden aikana. Opetussuunnitelmat menevät ensi vuodeksi uusiksi, joten myös aikataulu tulee muuttumaan. Mahdollisesti koko johdatuskurssin osalta tulee muutoksia, mutta siitä myöhemmin.

Luentoja pidettiin asiasisällöltään ihan hyvinä, mutta toteutukseltaan tylsinä. Luennoille toivottiin lisää vuorovaikutteisuutta ja keskustelua; olisi ollut parempi, jos olisi herätetty enemmän kysymyksiä eikä vain selitetty asioita. Näistä kommenteista yritän ottaa parhaani mukaan opikseni.

Johtopäätöksiä

Kurssi on nimeltään Johdatus musiikintutkimukseen, ja sen vuoksi sen sisältö kumpuaa tutkimuksesta ja tutkimussuuntauksista. Tältä osin sisältö ei kaikkia miellyttänyt, mutta sille ei voi mitään. Suurin osa opiskelijoista kuitenkin piti sisältöjä sinänsä mielenkiintoisina, mikä on rohkaisevaa. Pedagogisesti en itsekään pidä tämänsyksyistä toteutusta kovinkaan onnistuneena ja olen samaa mieltä esitetyn kritiikin kanssa siitä, että näiden luentojen tulisi olla vuorovaikutuksellisempia ja lähteä liikkeelle kysymyksistä. Vuorovaikutteisuutta on toisaalta helpompi rakentaa silloin, kun koko porukka ei luennoitsijaa myöten ole unessa, eli tässä ajankohdan muutos on myös laitettava vakavaan harkintaan.

Suoritustapojen osalta korvaustehtävistä on noussut jonkinlainen haloo, mutta kokonaisuuden kannalta ne minusta puoltavat edelleen paikkaansa. Tässä yhteydessä voin mainita, että meillä on paraikaa menossa pohdintaa mm. poissaoloja koskevista periaatteista koko laitoksella. Tarkoituksena on luoda koko laitokselle yhtenäisemmät käytänteet näiden osalta, jolloin toivottavasti nyt koetun kaltaiset sekaannukset vähenevät.

Ylipäänsä Johdatus musiikintutkimukseen -kurssin tulevaisuus on mietinnässä opetussuunnitelmien kehittämisprosessin myötä. Opiskelijoiltakin odotetaan palautetta ja ideoita näihin liittyen. Ainejärjestöt ovat mukana prosessissa ja laitoksen palautesivua on syytä vinguttaa ahkerasti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s