Musiikin sosiaalisen kognition kurssi käynnistyi

Päivitin vähän aikaa sitten opetusportfoliotani, ja siinä täytyy määritellä oma opetusfilosofiansa ja muutenkin hahmotella itsestään kuvaa opettajana. Hyödyllinen prosessi kaikenkaikkiaan. Nyt uusien kurssien alkaessa taas näyttää siltä, että etenkin uuden teknologian kanssa filosofiani on, että mennään pää edellä ja katsotaan napsahtaako, ja jos napsahtaa, tuliko pysyviä vaurioita.

Uuden teknologian käyttöönotolla tarkoitetaan yliopistokontekstissa yleensä sitä, että luennolla voidaan heijastaa seinälle kuvia  piirtoheittimellä luennon elävöittämiseksi. Myös muuta uutta tekniikkaa on otettu varsin laajassa mitassa käyttöön, esimerkkinä vaikkapa mikrofonit ja äänentoistojärjestelmät, joilla luennoitsijan puhe voidaan vahvistaa niin, että se kuuluu myös luentosalin takariveille asti.

Oikeasti yliopistoissa on kyllä satsattu systeemien pystyttämiseen, ja sitä kautta mahdollisuuksien tarjoamiseen. Kyse ei tietysti ole vain PowerPointin, Prezin, Moodlen, Optiman tai muunkaan yksittäisen järjestelmän käytöstä sinänsä, vaan siitä, että verkkopalvelut ja oppimisympäristöt mahdollistavat yhteistoimintaa ja oppimista, jota ns. vanhoin keinoin ei ole helppo toteuttaa. Pelkästään trendikkään systeemin (esim. Twitter) käyttäminen ei tietenkään tee opetuksesta innovatiivista tai hyvää. Näitä uusia toimintamuotoja on vain erittäin vaikea suunnitella, ja niiden toimivuutta vielä hankalampi ennakoida, koska niissä on yleensä kyse sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja muista luonteeltaan dynaamisista prosesseista.

Vaikutuksia ja homman onnistumista on siis vielä hankalampi ennustaa kuin sitä, saako luennolla osallistujien kesken keskustelua aikaan. Toki verkkoteknologian käyttämiseen, samoin kuin keskustelun herättämiseenkin on kokeneilla opettajilla keinoja molemmissa hihoissa. Mielestäni tärkeätä on uskaltaa kokeilla, ja oppia sitä kautta. Nyt tällainen kokeilu käynnistyi Musiikin sosiaalisen kognition kurssilla. Kurssilla tehdään yliopiston wikialustaa hyödyntäen ryhmätöitä, ja kurssilaisten oppimispäiväkirjat on tarkoitus myöskin toteuttaa wikin puitteissa. Wikissä on blogitoiminto, jonne kirjoitan omaa oppimispäiväkirjaani. Kopioin viestit myös tänne, ensimmäinen tässä alla.

Kurssin idea

Tällä kurssilla on tarkoitus tutustua siihen, miten mieli ja aivot toimivat sosiaalisessa kontekstissa ja vuorovaikutustilanteissa. Ihminen on hyvin sosiaalinen eläin, ja esimerkiksi oppii valtavan suuren osan taidoistaan (kuten kielen tai musiikin) sosiaalisesti. Imitointi ja mallioppiminen ovat tärkeitä, mutta tähän liittyy myös muita hienovaraisia prosesseja, kuten huomion suuntautuminen sosiaalisesti sekä voimakas motivaatio jakaa omia mielentilojaan ja tavoitteitaan sosiaalisesti, tai yhteistoiminnan emotionaalinen palkitsevuus.

Vuorovaikutus on myös dynaamista ja usein epälineaarista. Monen ihmisen muodostamat sosiaaliset systeemit ovat enemmän kuin osiensa summia. Esimerkiksi jousikvartetin yhteissoittoa olisi hankala muodostaa niin, että jokainen muusikko soittaisi oman osuutensa yksin ja nämä nauhoitetut stemmat sitten läväytettäisiin yhteen (joskin nauhoituksia tehdään myös näin, tässä yksi keskustelunaihe, johon ryhmätöissä varmaan otetaan kantaa…). Kuitenkin psykologista tutkimusta tehdään usein tarkastelemalla yksittäisiä koehenkilöitä ja hakemalla saaduista tuloksista yleistyksiä myös vuorovaikutustilanteiden prosesseihin. Mutta jos vuorovaikutuksessa kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa (1+1=3), ja jos yksittäin testattuna kokonaisuus on VAIN osiensa summa (1+1=2), ei suurellakaan koehenkilöjoukolla päästä jälkimmäisellä menetelmällä “oikeaan” lopputulokseen. Kyse ei siis ole vain siitä, että ihmiset toimivat arkielämässä eri tavalla kuin laboratoriossa, vaan siitä, että yksin toimittaessa käytämme joko eri prosesseja tai samoja prosesseja eri tavalla kuin ryhmässä toimiessamme.

Onko kaikki kognitio sitten sosiaalista? Jos näin on, silloin ei tarvita erityistä “sosiaalista” kognitiota. Ehkä edellisen kappaleen valossa tarvitaan uusia tapoja tutkia kognitiota, muttei tällaista rajaavaa termiä. Kurssilla kuljemme kognitiivisen neurotieteen tutkijan Ralph Adolphsin (1999) linjaamilla poluilla. Hän määrittelee erinomaisessa katsauksessaan, että on käytännöllistä rajata sosiaalisen kognition (tai sosiaalisen neurotieteen) tontti niihin toimintoihin, jotka erityisesti mahdollistavat sosiaalisen vuorovaikutuksen, sosiaalisen informaation (kuten kasvonilmeiden tai tunteiden) tunnistamisen jne. Tässäkin lienee oiva keskustelunaihe–onko kaikki kognitio sosiaalista, vai onko sosiaalisuus vain seurausta ei-sosiaalisten kognitiivisten mekanismien toiminnasta?

Wikiryhmätyöt ja oppimispäiväkirjat

Kurssilla käytetään Optiman lisäksi yliopiston wikialustaa oppimisympäristönä. Optiman keskustelualue on toki toimiva, mutta minkäänlainen kollaboraatio ei Optimaan oikein sovi. Sen sijaan wiki on kuin omiaan kimppakirjoittamiselle. Tämä yliopiston wikialusta mahdollistaa myös keskustelun käyttäen kommenttitoimintoa.

Oppimispäiväkirja on tavallisesti kurssin jälkeen palautettava kirjoitustehtävä. Tällä kurssilla oppimispäiväkirja on mahdollista toteuttaa myös wiin blogifunktion avulla. Voit siis kirjoittaa merkinnät ryhmätyöstä tai luennosta talteen tänne wikin blogiin. Kurssin lopussa jää toki vielä kirjoitettavaksi kokoava yhteenveto ja reflektointi, mutta tämä blogitoiminto on hyvä tapa paitsi saada teksti talteen, myös tarjota se muille kommentoitavaksi ja luettavaksi. Näin esimerkiksi luennoilla epäselviksi jääneet asiat voidaan selvittää jo kurssin kestäessä, ei vasta sitten opettajan palautteella viikkoja kurssin päättymisen jälkeen.

Opettajan blogi, palaute kokeilusta

Kirjoitan luentojen teemoista ja niihin liittyvistä asioista tähän wiki-blogiin, ja peilaan kirjoituksen myös omaan WordPress-blogiini. Kommentit ovat tervetulleita. Tämä ryhmätyömuoto ja yliopiston oman wikin käyttö ovat kokeiluja, ja kaikki mielipiteet ja kehitysehdotukset auttavat asiassa eteenpäin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s